MEDIACJE GOSPODARCZE PDF Drukuj

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.

Mediacja jest coraz powszechniej z uwagi na chęć zachowania dobrego imienia firmy (nie służy temu proces sądowy), jak również zachowanie możliwości dalszej współpracy między firmami będącymi w sporze. Niebagatelne znaczenie ma tu również zdecydowanie krótszy czas rozwiązywania sporu i niższe koszty procedury mediacyjnej w porównaniu z postępowaniem sądowym.

Najczęstsze sprawy trafiające do mediacji gospodarczej dotyczą:

  • sporów o zapłatę,

  • naruszenia warunków umowy (w tym terminów),

  • nieuczciwej konkurencję czy zachowań nieetycznych

Mediacje można określić jako wspomagane negocjacje. Bezstronna i neutralna osoba trzecia – mediator, pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia. W mediacji rozwiązanie sporu zależy wyłącznie od stron. Mediator nie ma możliwości podjęcia decyzji odnośnie sposobu zakończenia konfliktu. Udział mediatora pozwala przeprowadzić stronom skuteczne negocjacje i osiągnąć porozumienie nawet wówczas, gdy same strony zerwałyby rozmowy. Wynegocjowane porozumienie mediacyjne ma duże szanse być szybko zrealizowane. Mediacja jest zdecydowanie tańsza i szybsza od postępowania arbitrażowego czy procesu sądowego. Skuteczność osiągania porozumienia w drodze mediacji wynosi 70-80 %.

Mediacja jest także formą zapobiegania przyszłym konfliktom gospodarczym. Można się przed nimi zabezpieczyć jeszcze na etapie zawierania kontraktu. Wystarczy dołączyć do umowy KLAUZULĘ MEDIACYJNĄ, w której strony zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim skierują się do sądu.