Mediacje

MEDIACJE RODZINNE I ROZWODOWE

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi i dobrze jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu.

Mediacje rodzinne pozwalają rozwiązywać niemal wszystkie konflikty między członkami rodziny, w których samodzielne dojście do porozumienia nie udało się.

W szczególności udział mediatora pomaga w ustaleniu:

 1. Spraw przedślubnych: kontraktów (intercyzy), konfliktów dotyczących organizacji ślubu i wesela.
 2. Spraw małżeńskich i przedrozwodowych – czasem jest to ostatnia deska ratunku w małżeństwach zagrożonych rozpadem.
 3. Spraw około rozwodowych i/lub związanych z rozstaniem par nie związanych węzłem małżeńskim, w tym:
  • warunków rozstania,
  • sposobów opieki nad dziećmi,
  • miejsca zamieszkania dzieci,
  • kwestii finansowych i podziału majątku,
  • kontaktów dzieci z dalszą rodziną.
 4. Spraw rodzinnych, m.in.:
  • konfliktów między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
  • pomocy w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, podeszłym wieku, etc.,
  • sporów majątkowych (np. podział spadku, gospodarowanie współwłasnością).
 5. Konfliktów w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
 6. Konfliktów w rodzinach rekonstruowanych.

W pewnych sytuacjach nie należy prowadzić mediacji

Ponieważ podstawową zasadą mediacji jest możliwość samodzielnego podejmowania przez strony decyzji, nie należy jej stosować gdy występują jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie. Ograniczenia te mogą wiązać się z:

 • problemem alkoholowym,
 • uzależnieniem od środków wpływających na świadomość,
 • stanem psychicznym (np. depresja).

Mediacji nie prowadzi się również, gdy w rodzinie występuje przemoc (fizyczna bądź psychiczna).

MEDIACJE GOSPODARCZE

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.

Mediacja jest coraz powszechniej z uwagi na chęć zachowania dobrego imienia firmy (nie służy temu proces sądowy), jak również zachowanie możliwości dalszej współpracy między firmami będącymi w sporze. Niebagatelne znaczenie ma tu również zdecydowanie krótszy czas rozwiązywania sporu i niższe koszty procedury mediacyjnej w porównaniu z postępowaniem sądowym.

Najczęstsze sprawy trafiające do mediacji gospodarczej dotyczą:

 • sporów o zapłatę,
 • naruszenia warunków umowy (w tym terminów),
 • nieuczciwej konkurencję czy zachowań nieetycznych

Mediacje można określić jako wspomagane negocjacje. Bezstronna i neutralna osoba trzecia – mediator, pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia. W mediacji rozwiązanie sporu zależy wyłącznie od stron. Mediator nie ma możliwości podjęcia decyzji odnośnie sposobu zakończenia konfliktu. Udział mediatora pozwala przeprowadzić stronom skuteczne negocjacje i osiągnąć porozumienie nawet wówczas, gdy same strony zerwałyby rozmowy. Wynegocjowane porozumienie mediacyjne ma duże szanse być szybko zrealizowane. Mediacja jest zdecydowanie tańsza i szybsza od postępowania arbitrażowego czy procesu sądowego. Skuteczność osiągania porozumienia w drodze mediacji wynosi 70-80 %.

Mediacja jest także formą zapobiegania przyszłym konfliktom gospodarczym. Można się przed nimi zabezpieczyć jeszcze na etapie zawierania kontraktu. Wystarczy dołączyć do umowy KLAUZULĘ MEDIACYJNĄ, w której strony zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim skierują się do sądu.

MEDIACJE CYWILNE

Dla ustalenia głównego zakresu spraw, istotne znaczenie ma wyjaśnienie rozumienia terminu „sprawa cywilna”. Definicję legalną tego pojęcia w polskim systemie prawa zawiera art. 1 k.p.c., który stanowi, że sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których mają zastosowanie przepisy tego kodeksu na mocy ustaw szczególnych. Na bazie tej ustawowej definicji rozróżnia dwa rodzaje spraw cywilnych – sprawy cywilne w znaczeniu materialnym i formalnym.

Wszelkiego rodzaju spory, które byłyby rozstrzygane przed sądem cywilnym, na przykład:

 • powództwa o zapłatę i eksmisję;
 • podział majątku dorobkowego;
 • podział spadku, sprawy o zachowek;
 • spór o użytkowanie rzeczy wspólnej;
 • służebność drogi koniecznej;
 • zobowiązania finansowe;
 • zniesienie współwłasności;
 • zakłócanie ciszy i spokoju sąsiadów np. przeprowadzanie remontów lub zbyt głośne słuchanie muzyki czy urządzanie głośnych spotkań towarzyskich;
 • naruszanie terytorium sąsiada np. wchodzenie na czyjąś posiadłość bez wcześniejszego otrzymania zgody, przerzucanie liści czy gałęzi na ogród sąsiada ;
 • naruszanie ogólnych reguł postępowania np. palenie papierosów na klatce schodowej, zostawianie śmieci przed drzwiami.

Ugoda w sprawach cywilnych zawarta przed mediatorem:

 • podlega zatwierdzeniu przez sąd
 • po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem
 • stanowi tytuł egzekucyjny na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu

Korzyści z mediacji w sprawach cywilnych

 • Posiedzenia mediacyjne są nieformalne. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać.
 • Strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy, wyrazić swoje odczucia.
 • Mediacja zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu.
 • Podczas mediacji strony do końca zachowują prawo decydowania o jej wyniku.
 • Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.
 • Strony mają szanse na dobrowolne, szybkie i tanie porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.
 • Po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej.
 • Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda, sąd zwraca 3/4 uiszczonego wpisu.
 • Fakty ujawnione podczas postępowania mediacyjnego mediator i strony zachowują w tajemnicy. Mediator nie może być świadkiem, co do okoliczności o których dowiedział się podczas mediacji.
 • Mediacja stwarza realną szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie w perspektywie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

Strony mają szansę na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie, uzyskanie wybaczenia

MEDIACJE PRACOWNICZE

Do sporów pracowniczych, podlegających mediacji, zaliczamy przede wszystkim:

 • spory między pracownikiem a pracodawcą,
 • spory między pracownikami,
 • spory między związkami zawodowymi a pracodawcą.

Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę
 • wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
 • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy (formy dyskryminacji)
  tj. molestowanie seksualne i lobbing

Osiągnięcie ugody w wyniku podjętej mediacji przynosi korzyści zarówno obu stronom konfliktu, jak i przedsiębiorstwu/organizacji.

Niskie koszty postępowania mediacyjnego i dość krótki okres potrzebny do jego przeprowadzenia to tylko niektóre z zalet mediacji. Największym atutem jest sposób, w jaki rozwiązuje się zaistniały spór. Mediacja jest oparta na rozmowie i prowadzi do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Ponadto minimalizuje stres i daje obu stronom poczucie, że mają wpływ na sposób rozwiązania zaistniałego problemu.

Mediacje w sytuacji takich sporów mają szczególne znaczenie – adresowane są do osób, które przebywają i pracują w tym samym miejscu. Mediacja jest efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji