Mediacje cywilne

Dla ustalenia głównego zakresu spraw, istotne znaczenie ma wyjaśnienie rozumienia terminu „sprawa cywilna”. Definicję legalną tego pojęcia w polskim systemie prawa zawiera art. 1 k.p.c., który stanowi, że sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których mają zastosowanie przepisy tego kodeksu na mocy ustaw szczególnych. Na bazie tej ustawowej definicji rozróżnia dwa rodzaje spraw cywilnych – sprawy cywilne w znaczeniu materialnym i formalnym.

Wszelkiego rodzaju spory, które byłyby rozstrzygane przed sądem cywilnym, na przykład:

 • powództwa o zapłatę i eksmisję;
 • podział majątku dorobkowego;
 • podział spadku, sprawy o zachowek;
 • spór o użytkowanie rzeczy wspólnej;
 • służebność drogi koniecznej;
 • zobowiązania finansowe;
 • zniesienie współwłasności;
 • zakłócanie ciszy i spokoju sąsiadów np. przeprowadzanie remontów lub zbyt głośne słuchanie muzyki czy urządzanie głośnych spotkań towarzyskich;
 • naruszanie terytorium sąsiada np. wchodzenie na czyjąś posiadłość bez wcześniejszego otrzymania zgody, przerzucanie liści czy gałęzi na ogród sąsiada ;
 • naruszanie ogólnych reguł postępowania np. palenie papierosów na klatce schodowej, zostawianie śmieci przed drzwiami.

Ugoda w sprawach cywilnych zawarta przed mediatorem:

 • podlega zatwierdzeniu przez sąd
 • po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem
 • stanowi tytuł egzekucyjny na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu

Korzyści z mediacji w sprawach cywilnych

 • Posiedzenia mediacyjne są nieformalne. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać.
 • Strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy, wyrazić swoje odczucia.
 • Mediacja zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu.
 • Podczas mediacji strony do końca zachowują prawo decydowania o jej wyniku.
 • Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.
 • Strony mają szanse na dobrowolne, szybkie i tanie porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.
 • Po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej.
 • Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda, sąd zwraca 3/4 uiszczonego wpisu.
 • Fakty ujawnione podczas postępowania mediacyjnego mediator i strony zachowują w tajemnicy. Mediator nie może być świadkiem, co do okoliczności o których dowiedział się podczas mediacji.
 • Mediacja stwarza realną szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie w perspektywie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

Strony mają szansę na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie, uzyskanie wybaczenia

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *